All for Joomla All for Webmasters
Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane (4)

 

Katowice, dnia 10 czerwca 2021 r.

 

K O M U N I K A T  Nr 1/2021

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że zgodnie
z § 3 Regulaminu Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz § 3 regulaminu postępowania kwalifikacyjnego
 i § 2 regulaminu przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych:

 

Wnioski w sprawach nadawania uprawnień budowlanych

(na sesję jesienną II/2021)

oraz wnioski osób, które już przeszły pozytywnie proces weryfikacji,
a nie przystąpiły do egzaminu bądź nie zdały egzaminu

przyjmowane będą od dnia 1 lipca do 20 lipca 2021 roku

po wcześniejszej rejestracji elektronicznej kandydatów na Portalu PIIB

UWAGA - Rejestracja elektroniczna winna nastąpić najpóźniej do 26 czerwca
co znacznie ułatwi sporządzenie i złożenie wniosku
Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki

 

Egzamin pisemny (testowy) odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 r.

Terminy oraz godziny egzaminów ustnych
zostaną podane indywidualnie w zawiadomieniu o egzaminie.
 

 

Wnioski należy przekazywać:

- drogą pocztową na adres siedziby ŚlOIIB ul. Adama 1b, 40-467 Katowice
lub
-osobiście w recepcji w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach

 

Rejestracja elektroniczna jest dostępna TUTAJ

 

Uwaga! Osoby które dokonały już rejestracji (dotyczy to również poprzednich sesji egzaminacyjnych)
prosimy o logowanie się na portalu a następnie o przejście do zakładki "Kwalifikacje na uprawnienia budowlane"

Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
kliknij tutaj, aby się zalogować, a następnie przejdź do zakładki "Kwalifikacje na uprawnienia budowlane"  

Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju wniosku, wypełnienie, zapisanie i złożenie odpowiedniego wniosku.

 

Wnioski do wyboru: Umów spotkanie w OKK - nowe uprawnienia
lub Złóż wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu (dla osób zakwalifikowanych - ponowny pisemny/ustny)

Proszę wybrać dowolny termin w systemie. Nie jest wymagane złożenie dokumentów dokładnie w tym samym dniu jaki został wybrany w systemie – najpóźniejszy termin złożenia dokumentów to 20 lipca br.

 

W przypadku problemów z rejestracją
prosimy o kontakt z biurem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
tel. 32-255-45-52, 32 229-80-87, 32 608-07-22, 32 608-07-23  wew. 36, 27

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WAŻNE - Dokumenty spięte klipsem archiwizacyjnym lub przeszyte sznurkiem należy składać
w kolejności 
podanej we wniosku o nadanie uprawnień budowlanych.
W koszulce może być włożony jedynie oryginał dyplomu i suplementu.

 DRUKI DO POBRANIA


 

I Wykaz dokumentów dla osób podlegających weryfikacji:

 1. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych.
 2. Odpis dyplomu magistra inżyniera/ inżyniera/ technika/ mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika - oryginał, lub kopię potwierdzoną notarialnie bądź przez organ je wydający.
  - Dyplomy wydane do dnia 30.09.2018 r., które przewidywały miejsce na podpis posiadacza dyplomu - powinny być podpisane.

  - Dokument potwierdzający zmianę nazwiska.
 1. Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych/ wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (oryginał, lub kopia potwierdzona notarialnie bądź przez organ je wydający). Uwaga: suplement nie jest wymagany od osób, które uzyskały wykształcenie przed 2006 r.
  W przypadku posiadania tytułu I i II stopnia należy złożyć dyplomy wraz z suplementami z I i II stopnia studiów.
 1. Oświadczenie (§ 3 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia) / zaświadczenie (§ 4 rozporządzenia) / książka praktyki zawodowej / dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej.

W dokumentach tych proszę podać szczegółowe zakresy rzeczowe uzasadniające przebieg praktyk.

Prawidłowy dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej (załącznik do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki) powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, określone w nagłówkach tabeli.
Z uwagi na powtarzające się braki należy m.in. zwrócić uwagę na podanie charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (kolumna nr 2), charakter wykonywanych czynności, których opis winien zawierać informacje o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania (kolumna nr 5). W kolumnie nr 4 należy zliczyć na końcu całościową ilość odbytej praktyki zawodowej i podać zsumowany okres w miesiącach.

Zestawienie powinno być podpisane na każdej stronie zarówno przez praktykanta jak i opiekuna praktyki zawodowej.

Uwaga: Patron, zgodnie z przepisami, może być osobą potwierdzającą jedynie praktykę w zakresie projektowym. Proszę skreślić odpowiednią informację (tak/nie) w oświadczeniu na drugiej stronie.

Opiekun praktyki musi posiadać uprawienia budowlane tożsame zakresowi i specjalności, o które ubiega się wnioskodawca.

 1. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

          Uwaga – AKTUALNE OPŁATY ZA EGZAMINY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE:

         - dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:

          1) z tytułu kwalifikowania 1000 zł,

          2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu (pisemny + ustny) 1000 zł,

          3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600 zł.

        - dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i  kierowania robotami budowlanymi:

          1) z tytułu kwalifikowania  1550 zł,

          2) z  tytułu przeprowadzenia egzaminu (pisemny + ustny) 1550 zł,

          3) z  tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 850 zł.

 

Numer konta:

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
PKO BP II O/Katowice nr 13 10202313 0000 3302 0020 3695
prosimy o dokładne opisywanie wpłaty (przelewu)
- Cel przelewu:
za postępowanie kwalifikacyjne
(w przypadku nowych osób) lub
postępowanie egzaminacyjne
(w przypadku poprawkowiczów)
- Imię, Nazwisko, adres

 

 1. Formularz osobowy.
 2. Uprawnienia budowlane osoby potwierdzającej praktykę (notarialnie potwierdzona kopia).
  Kserokopie uprawnień muszą być uwierzytelnione notarialnie lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał dany dokument (nie dotyczy uprawnień wydanych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa)
 1. Potwierdzenie przynależności opiekuna/opiekunów do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za cały okres sprawowania opieki przez opiekuna/opiekunów (nie dotyczy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

 


 

 

II Wykaz dokumentów dla osób, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji, a nie przystąpiły bądź nie zdały egzaminu:

 1. Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu.
 2. Formularz osobowy.
 3. Kserokopia decyzji o odmowie nadania uprawnień.
 4. Potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej (kwoty podano powyżej)

 

Opłatę należy wnieść na podany poniżej numer konta:

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach
PKO BP II O/Katowice nr 13 10202313 0000 3302 0020 3695 

Tutaj również prosimy o dokładne opisywanie wpłaty (przelewu)
- Cel przelewu: za postępowanie egzaminacyjne
- Imię, Nazwisko, adres

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawia na stronie internetowej "Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane" obejmujący wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości:

Przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane – kliknij tutaj.

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane– kliknij tutaj.

Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane– kliknij tutaj.

 

Na podstawie tego programu są opracowane zestawy pytań obowiązujące w trakcie egzaminów na uprawnienia budowlane.

Pomocniczo w załączeniu:

1. INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKÓW DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

2. WZORY WYPEŁNIANIA ZESTAWIEŃ ZBIORCZYCH

 

 

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

 

Franciszek Buszka

 

 

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawia w załączeniu "Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane"
obejmujący wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości

Na podstawie tego programu są opracowane zestawy pytań obowiązujące w trakcie egzaminów na uprawnienia budowlane.

Przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane

Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

Franciszek Buszka

 

 

Informacja o obowiązującej procedurze  po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień  budowlanych. 

Informujemy, że decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych uprawomocniają się w terminie 14 dni od daty ich odbioru lub w dacie złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania.

Prawomocne decyzje wysyłane są niezwłocznie przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego celem wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. Decyzje o wpisie do centralnego rejestru przesyłane są listownie przez GINB do posiadacza uprawnień budowlanych.

 

Przypominamy, że podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru uprawnień budowlanych prowadzonego przez GINB oraz  wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez  izbę, z określonym w nim terminem ważności (art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane).

 

Zapraszamy do zapoznania się  z Procedurą wpisu na listę członków ŚlOIIB.

 

Warto zobaczyć

Informator

informator150
Bieżący numer:
InformatorSOIIB03 2021

 

bip logo

faq


Początek strony