All for Joomla All for Webmasters
Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane (5)

 

Katowice, dnia 15 grudnia 2020 r.

 

K O M U N I K A T Nr 3/2020

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że zgodnie
z § 3 Regulaminu Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz § 3 regulaminu postępowania kwalifikacyjnego
 i § 2 regulaminu przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych:

Wnioski w sprawach nadawania uprawnień budowlanych

(na sesję wiosenną I/2021)

oraz wnioski osób, które już przeszły pozytywnie proces weryfikacji,
a nie przystąpiły do egzaminu bądź nie zdały egzaminu

przyjmowane będą od dnia 04 stycznia do 22 stycznia 2021 roku

po wcześniejszej rejestracji elektronicznej kandydatów na Portalu PIIB

Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki

 

Wnioski należy przekazywać:
- drogą pocztową na adres siedziby ŚlOIIB ul. Adama 1b 40-467 Katowice
-osobiście w recepcji w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach

 

Rejestracja elektroniczna już dostępna TUTAJ

Uwaga! Osoby które dokonały już rejestracji (dotyczy to również poprzednich sesji egzaminacyjnych)
prosimy o logowanie się na portalu a następnie o przejście do zakładki "Kwalifikacje na uprawnienia budowlane"

Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
kliknij tutaj, aby się zalogować, a następnie przejdź do zakładki "Kwalifikacje na uprawnienia budowlane"  

Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju wniosku, wypełnienie, zapisanie i złożenie odpowiedniego wniosku.

 

Wnioski do wyboru: Umów spotkanie w OKK - nowe uprawnienia

lub Złóż wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu (dla osób zakwalifikowanych - ponowny pisemny/ustny)

 

W przypadku problemów z rejestracją, lub wyborem terminu złożenia dokumentów
prosimy o kontakt z biurem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
tel. 32-255-45-52, 32 229-80-87, 32 608-07-22, 32 608-07-23     wew. 27, 36

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Wykaz dokumentów dla osób podlegających weryfikacji:

 1. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych
 2. Odpis dyplomu magistra inżyniera/ inżyniera/ technika/ mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika (oryginał, lub kopię potwierdzoną notarialnie bądź przez organ je wydający).
 3. Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych/ wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (oryginał, lub kopia potwierdzona notarialnie bądź przez organ je wydający).

W przypadku posiadania tytułu I i II stopnia należy złożyć dyplomy wraz z suplementami z I i II stopnia studiów.

 1. Oświadczenie (§ 3 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia) / zaświadczenie (§ 4 rozporządzenia) / książka praktyki zawodowej / dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej.

W dokumentach tych proszę podać szczegółowe zakresy rzeczowe uzasadniające przebieg praktyk.

Prawidłowy dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej (załącznik do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki) powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, określone
w nagłówkach tabeli. Z uwagi na powtarzające się braki należy m.in. zwrócić uwagę
na podanie charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (kolumna nr 2), charakter wykonywanych czynności, których opis winien zawierać informacje o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania (kolumna nr 5). W kolumnie nr 4 należy zliczyć na końcu całościową ilość odbytej praktyki zawodowej i podać zsumowany okres w miesiącach. Zestawienie powinno być podpisane zarówno przez praktykanta jak i opiekuna praktyki zawodowej.

Patron zgodnie z przepisami może być osobą potwierdzającą jedynie praktykę projektową. Proszę skreślić odpowiednią informację w oświadczeniu.

Opiekun praktyki musi posiadać uprawienia budowlane tożsame zakresowi i specjalności o które ubiega się wnioskodawca.

 1. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w kwocie - wg uchwały nr 24/R/14 Krajowej Rady PIIB

Numer konta:

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
PKO BP II O/Katowice nr 13 10202313 0000 3302 0020 3695
prosimy o dokładne opisywanie wpłaty (przelewu)
- Cel przelewu: za postępowanie kwalifikacyjne lub postępowanie egzaminacyjne

- Imię, Nazwisko, adres

 1. Formularz osobowy.
 2. Uprawnienia budowlane osoby potwierdzającej praktykę (notarialnie potwierdzona kopia).

Kserokopie uprawnień muszą być uwierzytelnione notarialnie lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał dany dokument (nie dotyczy uprawnień wydanych przez Śląską OIIB po 01.01.2003r.)

 1. Potwierdzenie przynależności opiekuna/opiekunów do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za cały okres sprawowania opieki przez opiekuna/opiekunów.

 

Dokumenty przeszyte sznurkiem lub spięte klipsem archiwizacyjnym należy składać w kolejności
podanej we wniosku o nadanie uprawnień budowlanych
.

 

Wykaz dokumentów dla osób, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji, a nie przystąpiły bądź nie zdały egzaminu:

 1. Wykaz dokumentów dla osób, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji, a nie przystąpiły bądź nie zdały egzaminu:

  1. Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu
  2. Formularz osobowy.
  3. Kserokopia decyzji o odmowie nadania uprawnień - dotyczy to osób, które nie zdały egzaminu.
  4. Potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej w kwocie  - wg uchwały nr 24/R/14 Krajowej Rady PIIB.

  Opłatę należy wnieść na podany poniżej numer konta:

  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach
  PKO BP II O/Katowice nr 13 10202313 0000 3302 0020 3695 

  Tutaj również prosimy o dokładne opisywanie wpłaty (przelewu)
  - Cel przelewu: za postępowanie kwalifikacyjne lub postępowanie egzaminacyjne
  - Imię, Nazwisko, adres

  Egzamin pisemny (testowy) odbędzie się w dniu 28.05.2021 r.
  Terminy oraz godziny egzaminów ustnych
  zostaną podane indywidualnie w zawiadomieniu o egzaminie.
   

   

  Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawia w załączeniu "Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane" obejmujący wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości

    

   Przewodniczący

  Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
  Śląskiej Okręgowej Izby
  Inżynierów Budownictwa

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawia w załączeniu "Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane"
obejmujący wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości

Na podstawie tego programu są opracowane zestawy pytań obowiązujące w trakcie egzaminów na uprawnienia budowlane.

Przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane

Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

Franciszek Buszka

 

 

EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE – WAŻNE INFORMACJE
Wytyczne zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

 

EGZAMIN PISEMNY – 4 grudnia 2020 r.

godzina 9:00 – specjalność konstrukcyjno-budowlana

godzina 14:00 – pozostałe specjalności

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

 • osoby zdające egzamin testowy zobowiązane są posiadać środki ochrony osobistej: maseczka/przyłbica, rękawiczki w momencie przebywania w budynku
  z jednoczesnym zachowaniem co najmniej 2 m. dystansu od innych osób,
 • do budynku UŚ w Katowicach będą wpuszczane jedynie osoby zaproszone na egzamin na konkretną godzinę.,
 • w momencie wejścia na salę egzaminacyjną należy okazać dokument tożsamości
  ze zdjęciem oraz przedłożyć wypełniony druk oświadczenia COVID-19,
 • osoba egzaminowana zobowiązana jest posiadać własny długopis,
 • wyniki egzaminu pisemnego (wg numeru identyfikacyjnego) zostaną opublikowane w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach oraz na stronie internetowej slk.piib.org.pl w dniu 7 września 2020r. Numerem identyfikacyjnym osoby egzaminowanej jest indywidualny numer (sygn. akt) wynikający z zawiadomienia o egzaminie– np. SLK/OKK/7131.7132/0000/00.

EGZAMIN USTNY – termin określony indywidualnie w zaproszeniu na egzamin

siedziba ŚlOIIB w Katowicach ul. Adama 1b

 

 • osoby zdające egzamin ustny zobowiązane są posiadać środki ochrony osobistej: maseczka/przyłbica, rękawiczki w momencie przebywania w budynku
  z jednoczesnym zachowaniem odstępu co najmniej 2 m. od innych osób,
 • do siedziby ŚlOIIB w Katowicach będą wpuszczane jedynie osoby zaproszone na egzamin na konkretną godzinę.,
 • w momencie wejścia do siedziby ŚlOIIB należy okazać dokument tożsamości
  ze zdjęciem oraz przedłożyć obsłudze egzaminu wypełniony druk oświadczenia COVID-19,
 • osoba egzaminowana zobowiązana jest posiadać własny długopis,
 • osoba egzaminowana podczas przygotowywania się do odpowiedzi może posługiwać się własnymi tekstami aktów prawnych, Polskimi Normami, w tym Eurokodami, w postaci papierowej,
 • Informacje o wyniku egzaminu ustnego zostaną opublikowane w siedzibie ŚlOIIB
  w Katowicach oraz na stronie internetowej slk.piib.org.pl w kolejnym dniu roboczym po dniu egzaminu ustnego. Numerem identyfikacyjnym osoby egzaminowanej jest indywidualny numer (sygn. akt) wynikający z zawiadomienia
  o egzaminie, egzaminie – np. SLK/OKK/7131.7132/0000/00.

 

 

 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa oprac. KKK PIIB 25.06.2020 r.

Oświadczenie Covid

Informacja o obowiązującej procedurze  po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień  budowlanych. 

Informujemy, że decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych uprawomocniają się w terminie 14 dni od daty ich odbioru lub w dacie złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania.

Prawomocne decyzje wysyłane są niezwłocznie przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego celem wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. Decyzje o wpisie do centralnego rejestru przesyłane są listownie przez GINB do posiadacza uprawnień budowlanych.

 

Przypominamy, że podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru uprawnień budowlanych prowadzonego przez GINB oraz  wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez  izbę, z określonym w nim terminem ważności (art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane).

 

Zapraszamy do zapoznania się  z Procedurą wpisu na listę członków ŚlOIIB.

 

Warto zobaczyć

bip logo

faq


Początek strony