Wydrukuj tę stronę

Spotkanie przedzjazdowe delegatów z obwodów katowickiego i sosnowieckiego 6.04.2021 r.

Z powodu pandemii koronawirusa po raz drugi w historii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa doroczne zjazdy delegatów odbędą się w trybie zdalnym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - poprzez portal PIIB. W tym trybie nie ma jednak warunków do prowadzenia dyskusji zjazdowych, więc możliwość taką stworzono delegatom w Śląskiej OIIB przez organizowanie od 26 marca 2021 spotkań przedzjazdowych w formie wideokonferencji.

Kolejne spotkanie przedzjazdowe zorganizowano po przerwie świątecznej, 6 kwietnia 2021, dla delegatów obwodów nr 5 Katowice I, nr 6 Katowice II i nr 7 Sosnowiec. Uczestniczyły w nim 32 osoby, co stanowiło 50-procentową frekwencję. Spotkanie prowadził zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Andrzej Nowak z obwodu Katowice I, opiekun katowickiej placówki, przy wsparciu sekretarz rady Ewy Dworskiej z obwodu Katowice II i przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Krzysztofa Ciesińskiego z obwodu Sosnowiec. Gośćmi spotkania byli przewodniczący rady Roman Karwowski i dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka.

Poproszony o zabranie głosu przewodniczący rady przypomniał osoby, które odeszły od nas na zawsze w ostatnim czasie, wśród nich Edmunda Janica, skarbnika ŚlOIIB w bieżącej kadencji, Stefana Wójcika i Janusza Krasnowskiego. Chwilą ciszy uczczono pamięć 10 delegatów V kadencji, wśród nich 7 delegatów z obwodów katowickiego i sosnowieckiego, oraz 128 członków ŚlOIIB.

Nawiązując do przekazanych delegatom wyprzedzająco materiałów zjazdowych Roman Karwowski omówił kilka tematów, które wpłynęły na dobrą ocenę minionego roku. Na podkreślenie zasługują liczny udział członków ŚlOIIB w szkoleniach, prawie dwukrotnie większy w porównaniu z rokiem 2019 - głównie dzięki szkoleniom online prowadzonym przez wszystkie OIIB na portalu PIIB, zwiększona liczba członków odwiedzających portal PIIB, stronę internetową i Facebook ŚlOIIB, szybsze docieranie do członków ŚlOIIB z pomocą finansową w czasie pandemii poprzez uproszczenie i przyspieszenie sposobu przyznawania tej pomocy, podpisanie porozumień o współpracy ŚlOIIB z dwiema politechnikami na Śląsku oraz bezpieczne przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, jak również sprawne przygotowania do kolejnej. Nadwyżka budżetowa, powstała skutkiem odwołania w 2020 roku w wyniku pandemii kilku wydarzeń organizowanych dla dużych grup osób, oraz część niewykorzystanej kwoty przeznaczonej przez XVIII Zjazd ŚlOIIB na klimatyzację i archiwizację w siedzibie Izby będą przedmiotem uchwał podejmowanych podczas zjazdu ŚlOIIB.

 

 

 

Ewa Dworska i Zuzanna Królicka przedstawiły zasady przeprowadzenia XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB w dniach 19-22 kwietnia 2021 w trybie zdalnym, za pośrednictwem portalu PIIB. Otrzymane pocztą elektroniczną zaproszenie wraz z materiałami zjazdowymi i projektami uchwał należy potwierdzić, bowiem zgodnie z regulaminem to potwierdzenie jest warunkiem prawomocności zjazdu; w razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Biurem ŚlOIIB.

Odnosząc się do planów na 2021 rok przewodniczący rady omówił przygotowania do dwóch ważnych wydarzeń, są to jubileusz 20-lecia ŚlOIIB w 2022 roku i Otwarty Dzień Inżyniera Budownictwa 25 września 2021. Ich organizacją zajmują się powołane w tym celu zespoły, a przewidywany fundusz związany z obchodami jubileuszu ŚlOIIB będzie przedstawiony do zatwierdzenia zjazdowi. Poinformował także o zadowalającym udziale członków ŚlOIIB (5,6 %) w anonimowej ankiecie dotyczącej działalności ŚlOIIB.

W czasie przeznaczonym na dyskusję poruszono m.in. temat przygotowania publikacji związanych z 20-leciem Izby, w szczególności braku dokumentacji fotograficznej ze zjazdu założycielskiego ŚlOIIB oraz skromnej ilości zdjęć z kolejnych zjazdów I kadencji. Stąd prośba do delegatów o przekazywanie do Izby wszelkich materiałów dotyczących wczesnych lat działalności ŚlOIIB, jak również z okresu tworzenia się naszego samorządu. Kolejny apel dotyczył udziału członków ŚlOIIB w konsultacjach projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, który został przygotowany przez Komisję Prawno-Regulaminową KR PIIB w odpowiedzi na wnioski zjazdowe i decyzją Krajowej Rady przekazany do pogłębionej dyskusji w okręgach. Informacja o wynikach dyskusji nad tym projektem, jak również nad projektem drugiej ustawy autorstwa KP-R, dotyczącej ułatwień w zakresie realizacji inwestycji liniowych, znajduje się na stronie internetowej PIIB w relacji z posiedzenia KR PIIB.

Na zakończenie spotkania Roman Karwowski podziękował prowadzącym oraz delegatom za pracę na rzecz Izby.

 

Tekst Maria Świerczyńska

Oceń ten artykuł
(0 głosów)