All for Joomla All for Webmasters

Konferencja ETYKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA INŻYNIERA BUDOWNICTWA W PROCESIE INWESTYCYJNYM 18.10.2019 Relacja

 

18 października 2019 w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach miała miejsce ważna konferencja pn. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżyniera budownictwa w procesie inwestycyjnym”, zorganizowana z inicjatywy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Była jednym z wydarzeń towarzyszących 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbywającego się w MCK w Katowicach w dniach 16-18 października 2019.

Etyka i odpowiedzialność zawodowa to podstawowe reguły w zawodzie zaufania publicznego. Troska i dbałość o ich przestrzeganie przez członków jest jednym z najważniejszych zadań samorządów zrzeszających osoby wykonujące ten zawód, wśród nich samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Pomysł zorganizowania konferencji zrodził się w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa - zarówno z potrzeby uświadamiania misji i odpowiedzialności inżyniera budownictwa wobec społeczeństwa, jak i zamiaru zainteresowania sprawami i problemami naszego zawodu innych podmiotów, z którymi członkowie Izby współpracują na różnych etapach procesu inwestycyjnego: projektowania, uzgadniania, wykonania, czy użytkowania obiektów budowlanych lub wytwarzania materiałów budowlanych.

Organizatorem konferencji była Śląska OIIB, a współorganizatorami Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach i Śląska Izba Budownictwa. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Rektorzy Politechniki Śląskiej i Częstochowskiej.

Konferencję zaszczycili swoją obecnością Jerzy Polaczek - poseł na Sejm RP, Robert Magdziarz – II wicewojewoda śląski, Karolina Kosowska-Raczek - sekretarz województwa, reprezentująca Marszałka Województwa Śląskiego, i Roman Olszewski - naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice, w imieniu Prezydenta Miasta Katowice, Bożena Goldamer-Kapała - dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Elżbieta Oczkowicz - śląski wojewódzki inspektor Nadzoru Budowlanego, prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka - dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, dr hab. inż. prof. nadzw. Maciej Major - dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak - dziekan Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej i dr hab. inż. Marek Lis - dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował prezes Krajowej Rady Zbigniew Kledyński. Uczestnikami konferencji byli też licznie zgromadzeni przedstawiciele samorządów zawodowych zawodów zaufania publicznego, wśród nich przewodniczący i członkowie rad okręgowych izb inżynierów budownictwa, przedstawiciele Komisji KR PIIB ds. Etyki, radcy prawni PIIB, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, reprezentanci stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych.

Po uroczystym otwarciu konferencji przez przewodniczącego Rady ŚlOIIB Romana Karwowskiego i wystąpieniach zaproszonych gości wykład inauguracyjny nt. „Odpowiedzialność zawodowa i etyczna inżynierów budownictwa w świetle prawa administracyjnego. Nowe zadania samorządu zawodowego” wygłosiła dr hab. Irena Lipowicz - prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pani profesor omówiła specyfikę samorządu zawodowego, jako jednego z 3 samorządów w Polsce – obok terytorialnego i akademickiego, podkreślając jego duży stopień samodzielności i wysoką pozycję na skutek zakotwiczenia w Konstytucji RP. Słabością tego samorządu jest natomiast różnorodność i brak poczucia solidarności poszczególnych zawodów w kryzysowych sytuacjach. Mechanizm samoregulacji w samorządności jest tańszy i zapewnia większą sprawność, ale niska efektywność postępowań dyscyplinarnych, np. w zawodach medycznych, skutkuje spadkiem zaufania społecznego. W stosunku do inżynierów budownictwa nie ma negatywnej reakcji społecznej. Mnożą się jednak zagrożenia, stawiając nowe zadania przed samorządem zawodowym. Największym niebezpieczeństwem wydaje się ogromna presja inwestorów na wydajność i oszczędności, co może mieć wpływ na jakość pracy i powodować dylematy moralne. Powstaje potrzeba upowszechnienia procedury mediacji, która pozwoli rozszerzyć „bazę odpowiedzialności”. Postępująca cyfryzacja może w nieodległej przyszłości spowodować ograniczanie miejsc pracy i stać się przyczyną fali konfliktów. Trzeba też zadbać o przywrócenie rangi zawodu, spychanej na margines, wskazując na chronione obszary twórczej roli inżyniera, podmiotu słabszego w starciu z potężnym inwestorem. Mógłby w tym pomóc zmodernizowany Kodeks Etyki Zawodowej, który zawierając konkretne i uaktualnione przesłanki odpowiedzialności stworzy także podstawę ochrony przed zarzutami. Odpowiedzialność członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa ma unikalny, dwoisty charakter. To odpowiedzialność zawodowa oraz dyscyplinarna - posiadające odmienne cechy regulacji i tryb postępowania. Jednakże piecza nad należytym sprawowaniem zawodu to zadanie dużo szersze niż organizowanie postępowań dyscyplinarnych, to troska okazywana w sposób ciągły, za pomocą różnych form działania, z charakterystyczną funkcją ochrony, m.in. poprzez bieżące doradztwo etyczne i wyspecjalizowaną pomoc prawną dla członków samorządu - zwracała uwagę pani profesor.

Program konferencji obejmował 2 panele. Moderatorem pierwszego nt. „Oczekiwania dotyczące etyki i odpowiedzialności zawodowej względem inżyniera budownictwa w postępowaniach administracyjnych” była Bożena Goldamer-Kapała z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W wystąpieniu wprowadzającym mówiła nt. powinności prawnych i etycznych w relacjach wzajemnych uczestników procesu inwestycyjnego. Podkreślała, że urzędnicy - oprócz zasad ogólnych obowiązujących każdego człowieka – mają obowiązek przestrzegania również zasad etyki korpusu służby cywilnej.

Uczestnikami pierwszego panelu byli: Elżbieta Oczkowicz - śląski wojewódzki inspektor NB, prof. Joanna Bzówka - dziekan Wydziału Budownictwa PŚ i przedstawiciele inwestorów: Marek Niełacny - dyrektor Oddziału w Katowicach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Krzysztof Burek - Doradca Zarządu Rafako S.A.

W drugim panelu w funkcję moderatora pełniła Jolanta Szewczyk - radca prawny PIIB. W wystąpieniu wprowadzającym nt. „Etyczne aspekty zawodu inżyniera budownictwa” nawiązała do opisów definiujących etykę, w szczególności etykę zawodową, i definicji samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie wg ustawy Prawo budowlane, podkreślając że wszelkie rodzaje odpowiedzialności inżyniera budownictwa stanowią pochodną braku zachowania etycznych postaw przy wykonywaniu zawodu zaufania publicznego.

W tym panelu uczestnikami byli: Gilbert Okulicz-Kozaryn – przewodniczący Komisji ds. Etyki KR PIIB, - Marcin Nieradzik - kierownik Pracowni Konstrukcyjno-Architektonicznej w biurze projektów Bipromet SA, Henryk Sołdoń – dyrektor projektu budowy bloku 910 MW elektrowni Jaworzno III i Marek Kała - inspektor nadzoru w Inwest-Complex Sp. z o.o.

Po każdym panelu odbywała się dyskusja, formułowano wnioski i podsumowanie panelu. Krótkie wystąpienie miała także Maria Tomaszewska-Pestka, reprezentująca ubezpieczające członków PIIB Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna.

Obrady konferencyjne podsumował prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kledyński. W krótkim wystąpieniu streścił swoje przemyślenia związane z prezentowanymi tematami, m.in. dotyczące oczekiwań społecznych względem zawodu inżyniera budownictwa oraz oczekiwań występującego w podwójnej roli inżyniera, formułując na koniec tezę: „ Im bardziej będą etyczni wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego, tym będzie on prostszy”.

Zamykając konferencyjne obrady Roman Karwowski stwierdził: „W trakcie konferencji wyraźnie dało się zauważyć, że wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego są żywotnie zainteresowani dbaniem o wysokie standardy etyczne i przestrzeganiem odpowiedzialności zawodowej na każdym etapie realizacji inwestycji, że zagadnienia te są bardzo złożone, dyskusja o nich konieczna i nie może zakończyć się w chwili zamknięcia konferencji. Nieustająco musimy dbać o ich poprawę i eliminować wszelkie niedoskonałości”. Zapewnił, że poruszane tematy i wypracowane w dyskusjach wnioski zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonferencyjnym oraz wyraził nadzieję, że wskażą one kierunki koniecznych działań zmierzających do wzrostu standardów etyki i odpowiedzialności zawodowej wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, nie tylko inżynierów budownictwa, ale także inwestorów i wykonawców.

 Maria Świerczyńska

Broszura konferencyjna

Relacja filmowa

Wystąpienie Romana Karwowskiego, przewodniczącego Rady ŚlOIIB

Wykład dr hab. Ireny Lipowicz, prof. UKSW

Etyka i Odpowiedzialność Zawodowa Inżyniera Budownictwa w Procesie Inwestycyjnym - I panel

Etyka i Odpowiedzialność Zawodowa Inżyniera Budownictwa w Procesie Inwestycyjnym- II panel

Wystąpienie prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa KR PIIB

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Warto zobaczyć

bip logo

faq


faq

Kalendarz

Luty 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Media

 

 

 

 

 

Początek strony